Equator

equator equator

Equator, (česky Rovník) je hlavolam tvarem připomínající Zemi. Odtud pramení název. Skládá se ze tří vzájemně kolmých prstenců, přičemž v každém z nich je umístěno 12 dílků. Protože se prstence kříží na šesti místech, je celkový počet dílků 30. Jednobarevných dílků je 8, dvoubarevných 20 a čtyřbarevných 2. Kromě otočných prstenců s dílky se na hlavolamu nachází i nepohyblivé části, které jsou barevně rozlišeny. Cílem je dostat Equator do takového stavu, kdy barevná kombinace všech pohyblivých dílků v prstencích bude korespondovat s barvami nepohyblivých částí hlavolamu.

Na této stránce najdete:

  • Equator - značení
  • Equator - orientace hlavolamu + složení 1. patra
  • Equator - složení zbylého prstence

Equator - značení

equator

Nechť patrem je nazývána ta část hlavolamu, kdy při horním pohledu vidíme pouze dvě barvy nepohyblivých součástí hlavolamu. Patra jsou oddělena jedním ze tří prstenců.

S ohledem na značení tahů Rubikovy kostky může být zápis tahů popsán i u hlavolamu Equator. Tak například tahy "U" a "D" jdou provést jen na "horizontálním" prstenci. Oproti tomu tahy "R" a "L" lze provádět jen na "vertikálním" prstenci. Konečně tahy "F" a "B" můžeme provádět jen na zbylém prstenci. Čísla za tahem značí o kolik dílků v prstenci se přesune. Např. "U3" představuje přesun o tři dílky směrem zprava doleva v "horizontálním" prstenci, "R1" je pak přesun o jeden dílek směrem zdola nahoru ve "vertikálním" prstenci.

Označme jako čelní dílek takový, který je viditelný při čelním pohledu na hlavolam a nachází se na pozici spoje vertikálního a horizontálního prstence. Označme jako horní dílek takový, který je viditelný při pohledu na hlavolam shora a nachází se na pozici spoje vertikálního a horizontálního prstence.

Equator - orientace hlavolamu + složení 1. patra

Oba kroky řešení budou rozděleny do několika dílčích sekcí. V prvním kroku si jednak Equator orientujeme tak, aby bylo možné začít se skládáním 1. patra. Znamená to, že otáčíme hlavolam tak dlouho, dokud při pohledu shora nejsou viditelné jen dvě barvy fixních dílků.

equator

Abychom složili kompletní 1. patro, zbývá umístit 5 dvoubarevných dílků na svá místa a následně je správně orientovat (stejně tak je možné nejprve dílky orientovat a posléze vložit na správné místa). Natočíme hlavolam tak, aby dvoubarevné dílky bylo možné umístit na své pozice pomocí tahů R a L, tudíž dříve složené jednobarevné dílky budou v prstenci, v kterém je možné provádět tahy F a B (při čelním pohledu na hlavolam). Nyní se potřebných 5 dílků nachází buď ve vertikálním nebo horizontálním prstenci. Kombinací tahů R, L, U a D je tak možné docílit toho, aby dvoubarevné dílky v 1. patře byly umístěny na svých pozicícch.

equator

Jeden dílek (resp. jeden pár dílků) může mít 4 různé způsoby orientace, z nichž 2 jsou jednoduše převeditelné na zbylé dva. Dvoubarevné dílky patřící do prvního patra jednotlivě pomocí tahu L přesuneme na pozici čelního dílku. Pakliže má dvoubarevný dílek správnou orientaci (tzn. že po tazích R je složený), přesuneme tahem L na jeho místo špatně orientovaný. Pokud špatně orientovaný dílek potřebujeme pootočit o:

  • 180 stupňů, provedeme tahy D5 R6 D1 L6 (nebo dvakrát za sebou otočení o 90 stupňů, viz dále)
  • 90 nebo 270 stupňů, provedeme buď tahy samostatně vymyšlené (není tak obtížné najít vlastní algoritmus) nebo aplikujeme sekvenci, která bude použita i v další fázi řešení. Její charakteristikou je, že otáčí čelní dílek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a horní dílek o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Aby nedošlo k pootočení již hypoteticky složeného horního dílku, musí se na pozici horního dílku nacházet tomu odpovídající dílek (stačí před aplikací algoritmu provést tah F nebo B a po dokončení algoritmu inverzní tah, čili se jedná o konjugaci). To samozřejmě neplatí v tom případě, kdy chceme pootočit horní dílek o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Samotný algoritmus otáčející čelní a horní dílek má podobu L3 B3 U3 R3 D3 L3 F3 D3 R3 U3. Po aplikaci algoritmu získá čelní dílek buď správnou orientaci nebo je situace převedena na případ popsaný výše.

Equator - složení zbylého prstence

Protože je složeno 1. patro, je v důsledku propojenosti dílků složeno i patro druhé. Zbývá tak složit jen prstenec mezi nimi. Postupovat můžeme následovně: permutace dvoubarevných dílků, permutace čtyřbarevných dílků, orientace obou typů dílků.

Ponecháme Equator v předešlé orientaci (nesložený prstenec je horizontální, neboli při čelním pohledu jsou složená patra "nahoře" a "dole"), přičemž dvoubarevné dílky v patrech jsou ve vertikálném prstenci. Provádíme tah D tak dlouho, dokud na pozici čelního dílku nebude čtyřbarevný dílek. Nyní je třeba vyměnit dvoubarevné dílky v horizontálním prstenci, které jsou odděleny čtyřbarevnými dílky, v závislosti na barevném schématu pater. Lze to provést tak, že využijeme dílek nacházející se pod čelním dílkem (ve vertikálním prstenci) jako "odkládací prostor". Konkrétněji jde o to, že střídavě vyměňujeme dvoubarevné dílky patřící do horizontálního prstence právě pomocí zmíněného dílku - viz obrázky dole.

equator equator

Výsledkem výše popsaného postupu je permutace dvoubarevných dílků v horizontálním prstenci. Může se však stát, že na konci procesu došlo k záměně dvou dílků ve vertikálním prstenci. V takovém případě posuneme zaměněný dílek na pozici čelního dílku, jenž předtím zaujímal čtyřbarevný dílek, (tahem R) a následně provedeme tahy U6 R' U6.

Jediné dva dílky, které nemusí být správně permutovány (prohozeny) jsou teď dílky čtyřbarevné. Pokud je zapotřebí jejich výměna, proveďte R U L U4 R U L U R U6 L.

Jak bylo zmíněno dříve, dílky mohou mít 4 způsoby orientace. Pokud potřebujeme dílek v horizontálním prstenci pootočit, umístíme jej na pozici čelního dílku. Pakliže se má dílek otočit o:

  • 180 stupňů, provedeme tahy D3 R3 F3 L3 U3 R3 B3 L3 (nebo dvakrát za sebou otočení o 90 stupňů, viz dále)
  • 90 nebo 270 stupňů, provedeme tahy uvedené při skládání první fáze řešení - viz výše