Hlavolam má web

Účelem těchto stránek je poskytnout pokud možno intuitivní řešení kombinatorických hlavolamů a tím ukázat, že se dají skládat i bez použití algoritmů, čili bez sekvencí naučených tahů. Typickým zástupcem je Rubikova kostka 3x3x3, které jsou mj. věnovány dva poměrně rozsáhlé texty - návod na složení a skládání poslepu.

Kromě postupů jak hlavolamy složit jsou taktéž, čas od času, publikovány články s nimi určitým způsobem související (viz níže).V sekci Rubikova kostka 3x3x3 najdete:


V sekci Rubikova kostka - skládání poslepu naleznete:


V sekci Řešení kombinatorických hlavolamů se nacházejí:

(seznam je uveden v abecedním pořadí; pro grafické znázornění hlavolamů klikněte na předešlý odkaz)

V - součástí návodu je video
S - součástí návodu je simulátor hlavolamu


Články související s hlavolamy:

(řazeno dle data vydání)English version

The purpose of this website is to provide intuitive solutions to combinatorial puzzles (if possible) and thereby show that they can be solved even without the use of algorithms, i.e. without the learnt move sequences. A typical representative is the 3x3x3 Rubik's cube, to which are, among others, dedicated two relatively comprehensive texts - the tutorial on how to solve it and the blindfolded solving tutorial.

In addition to tutorials on how to solve puzzles, there are also, from time to time, published the articles related to them in some way (see below).In the 3x3x3 Rubik's cube section you will find:


The Rubik's cube - blindfolded solving section includes:


In the Solutions to combinatorial puzzles section there are:

(listed in alphabetical order; for graphical overview click on the previous link)

V - tutorial includes a video
S - tutorial includes a puzzle simulator


Puzzle-related articles:

(sorted by date of publication in Czech)