Constrained Cube


Constrained cube je v podstatě Rubikova kostka 3x3x3 s tím rozdílem, že některé tahy na ní nejdou provést přímo. Zásluhu na tom mají západky umístěné na středových dílcích. Cílem je poskládat hlavolam do takové podoby, aby každá jeho stěna byla tvořena jen jednou barvou.

Níže bude použito názvosloví uvedené v sekci značení tahů pro Rubikovu kostku.Graficky stránku obohatili Paul Smet a Boris Mouradov.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamů Constrained cube, díky čemuž mohly vzniknout tyto návody.

Na této stránce najdete:

 • Constrained cube 90° / Quarter cube
  • složení hran jedné vrstvy
  • složení hran druhé vrstvy
  • složení hran třetí vrstvy
  • složení rohů
 • Constrained cube 180°
  • složení první vrstvy
  • složení druhé vrstvy
  • orientace zbylých hran
  • permutace zbylých rohů
  • orientace zbylých rohů
  • permutace zbylých hran
 • Constrained cube 270°
  • využití návodu pro Rubikovu kostku 3x3x3
 • Constrained cube ultimate
  • složení první vrstvy
  • složení druhé vrstvy
  • orientace zbylých hran
  • permutace zbylých rohů
  • orientace zbylých rohů
  • permutace zbylých hran

Constrained Cube 90° / Quarter Cube

quarter cube quarter cube

Každá ze šesti stěn může být díky vnitřnímu mechanismu otáčena o maximálně 90° v jednom směru.

Constrained cube 90° / Quarter cube - složení hran jedné vrstvy

Pro všechny kroky bude z důvodu lepší přehlednosti předložen videonávod. Cílem prvního kroku je poskládat 4 hrany (značení viz úvod této stránky) nacházející se v jedné vrstvě - vyberme si třeba horní - avšak takovým způsobem, aby se každá hrana z pozice UR dala přesunout na pozici BR tahem R, viz následující video.

Constrained cube 90° / Quarter cube - složení hran druhé vrstvy

Použité algoritmy

 • komutátor (R U' R' U)·2 - přesun hrany z pozice UF na pozici UR (+ nějaký vedlejší efekt)
 • konjugace F (R U R' U') F' - orientace hrany na pozici UB (+ nějaký vedlejší efekt)

V dalším videu má být místo tahu U řečen tah U' (v čase 5:19) a poté místo první hrany má být řečena druhá skládaná hrana (v čase 7:11). Nelze se tak slepě spoléhat na mluvený doprovod. Spíše je vhodné sledovat, co se na appletu odehrává.

Constrained cube 90° / Quarter cube - složení hran třetí vrstvy

Použité algoritmy

 • konjugace F (R U R' U') F' (dále značena jako alg. 1) - orientace hran ve třetí vrstvě při splnění podmínky, že před začátkem sekvence je možné provést tah U
 • alg. 1 y' alg. 1 y (alg. 1)·2 - trojckylus hran UB → UF → UL → UB

Constrained cube 90° / Quarter cube - složení rohů

Použité algoritmy

 • U L U' R U L' U' R' - trojcyklus rohů FDR → LFU → UFR → FDR v čelní stěně
 • (R U R' U')·3 - přesun rohu z pozice UFR na pozici DRF při splnění podmínky, že před začátkem sekvence je možné provést tah U (+ nějaký vedlejší efekt)
 • komutátor L D L' D' L D L' U L D' L' D L D' L' U' (příp. symetrický komutátor) - orientace dvou rohů na pozicích URF a ULF při splnění podmínky, že před začátkem sekvence je možné provést tah U (resp. symetrický tah pro symetrický případ)

V prvním ze dvou následujících videí mají být řečeny pravé horní rohy místo předních horních rohů (v čase 0:32) a dále má být řečen tah D místo D' (v čase 5:17).

V posledním videu by se hned ze začátku nemusel trojcyklus provádět celkem třikrát, ale při vhodném natočení kostky pouze jednou (vhodným natočením z počáteční pozice na appletu by byl tah z'). Podobné je to se situací v čase 5:18.

Constrained Cube 180°

constrained cube constrained cube

Každá ze šesti stěn může být díky vnitřnímu mechanismu otáčena o maximálně 180° v jednom směru. Hlavolam lze poskládat buď pomocí návodu popsaného níže, příp. v souladu s článkem o tom, jak řešit podobné hlavolamy, můžete použít metodu na Constrained cube 90°.

Constrained cube 180° - složení první vrstvy

Nejprve si najdeme jednu hranu a tu vložíme do horní vrstvy se správnou orientací na místo kam patří (značení viz počátek této stránky) tak, aby šla horní vrstva se složenou hranou otáčet jak tahem U, tak i tahem U' - to proto, aby horní vrstva měla v dalším průběhu řešení větší stupeň volnosti. Dále poskládáme zbylé 3 hrany patřící do horní vrstvy - tady je dobré myslet vždy jeden tah dopředu, protože některé tahy mohou být blokovány. Tahem dopředu však můžeme natočit potřebnou stěnou tak, aby námi zamýšlený tah již blokován nebyl. Chce to trochu cviku, na druhou stranu zas tak složité to není a všechny 4 hrany patřící do horní vrstvy jdou vložit na svá místa tak, aby šlo i nadále otáčet horní vrstvou tahy U a U'.

Pro větší stupeň volnosti, tzn. větší manévrovací pole působnosti při skládání, si orientujeme i středy u stěn, které se momentálně dají otáčet tahy F, R, B a L (příp. tahy inverzními). Cílem bude dosáhnout stavu, kdy čelní stěna bude otáčitelná jak tahem F, tak i F'. Takže pokud na současné čelní stěně nelze provést tah F, intuitivně aplikujte F' L' (jestli nejde L', proveďte L2) F' L (jestli nejde L, proveďte L2') F. Pakliže na současné čelní stěně nelze provést tah F', intuitivně aplikujte F R (jestli nejde R, proveďte R2') F R' (jestli nejde R', proveďte R2) F'. Proveďte tah y nebo y' a postupujte dle zmíněného postupu do té doby, než bude každá čelní stěna otáčitelná tahy F i F'.

Kostku jako celek pootočte tahem x2. K dokončení první vrstvy chybějí ještě složit rohy. Ty můžeme poskládat vícero způsoby, jedním z nich je např. umístit je nad roh, kam patří. Pokud roh patří na pozici DRF, umístěte ho na pozici URF. Pak lze několikanásobným provedením komutátoru R U R' U', resp. natočením (tahem y) a několikanásobným provedením symetrického komutátoru L' U' L U rohy v dolní vrstvě složit. Může se však naskytnout situace, kdy tahy U nebude možné umístit skládaný roh nad pozici, kam patří - zásluhu na tom má západka v horní vrstvě. V tom případě můžeme postupovat tak, že skládaný roh vhodně odsuneme někam fuč (tj. tak, aby se do horní vrstvy nedostal další roh patřící do dolní vrstvy), horní vrstvou natočíme tak, abychom ho po opětovném přesunutí do horní vrtvy mohli nyní umístit nad žádanou pozici. Poté roh složíme postupem pospaným výše.

Constrained cube 180° - složení druhé vrstvy

Hrany do druhé vrstvy půjdou vždy vložit (zatím jde pouze o vložení, nemusí na svých místech být nutně správně orientované) postupem ukázáným třeba u skládání druhé vrstvy u hlavolamu Constrained cube ultimate - viz text níže.

Pokud hrana ve druhé vrstvě potřebuje opačně orientovat, umístěte ji na pozici FR (pootočte hlavolamem jako celkem). Dále natočte horní vrstvou tak, aby byl proveditelný jak tah U, tak i U'. Proveďte (R U R' U')·3. Tím je spárovaný blok hrana + roh, jenže teď je hrana i správně orientovaná. Intuitivně tento blok vložíme na místo, kam patří, tj. aplikujeme tahy (R U' R') U2 (F R' F' R).

Constrained cube 180° - orientace zbylých hran

Pokud jsou všechny hrany v horní vrstvě špatně orientované, natočíme ji tak, abychom mohli provést jak tah U, tak i U'. Pak proveďte intuitivní (R U R' F') U' (F R U' R'). Vznikne situace vyobrazená na obrázku níže.

constrained cube

Natočte horní vrstvou tak, aby byla otáčitelná tahy U i U' (a zároveň aby správně orientované hrany byly na pozicích UR a UF). Pak proveďte intuitivní (R U R' F') U' (F R U' R'). Vznikne situace vyobrazená na obrázku níže.

constrained cube

Natočte horní vrstvou tak, aby byla otáčitelná tahy U i U' (a zároveň aby správně orientované hrany byly na pozicích UR a UL). Pak proveďte intuitivní (R U R' F') U' (F R U' R'), čímž dojde k orientování zbylých hran.

Constrained cube 180° - permutace zbylých rohů

Krok bude principiálně řešen totožně jako u Constrained cube ultimate, přesto bude lehce náročnější na představivost. Protože je v horní vrstvě západka, každý ze 4 rohů se v ní vyskytujících může zaujímat (při dělání tahů U) pouze 3 ze 4 možných pozicí.

Nastavíme horní vrstvu tak, aby šlo otáčet tahy U i U'. Algoritmus L U' R' U L' U' R (stěna vpravo se otáčí stejně jako stěna vlevo a horní vrstva se pohybuje tam a zpět) vyměňuje dva pravé horní rohy. Je obtížné to vidět přímo, protože názorné se to stane až po provedení tahu U2, který ale díky vnitřnímu mechanismu hlavolamu není proveditelný. V tuto chvíli musíte zapojit vaši fantazii / představivost.

Zkuste si nejprve správně permutovat rohy horní vrstvy bez uvažování rohů v dolní vrstvě. To uděláte tak, že jeden roh v horní vrstvě budete prostě považovat za složený (co se týče permutace). Pokud máte některý z horních rohů správně orientovaný, doporučuju si za složený vybrat právě ten. Pokud zvolený (složený) roh správně orientovaný nemáte, v duchu si ho orientujte - tzn. natočte tak, aby souhlasila barevná nálepka horního středu s horní plochou rohu (snad je z kontextu zřejmé, co je tím míněno). Nyní jsou na zbylých dvou plochách onoho rohu jednoznačně určeny barvy, které musí mít jeho sousední roh, aby byl taktéž považován za složený. Protože algoritmus L U' R' U L' U' R vyměňuje dva pravé horní rohy, stačí si buď hlavolam jako celkek vhodně natočit (pozor na západku v horní vrstvě - pokud bude před počátkem algoritmu otáčitelná U i U', rozhodně nic nezkazíte) a provést zmíněný algoritmus nebo zmíněným algoritmem skládaný roh vyměnit s některým jiným rohem a potom ho tím samým algoritmem (a natočením kostky) vložit na původně požadované místo. Z výše napsaného plyne, že více než trojího aplikování algoritmu k permutování všech rohů nacházejících se jen v horní vrstvě není zapotřebí.

Po permutaci rohů nacházejících se jen v horní vrstvě se tyto 4 rohy snažíme tahy U natočit tak, aby v návaznosti na rohy v dolní vrstvě byly složené. Mohou nastat dva případy: buď tahy U lze horní rohy dát na místa, kam patří nebo to provést nejde díky západce umístěné v horní vrstvě (což mimochodem vypadá "cool", když je celá horní vrstva složená - ačkoli v tu chvíli jsou složeny všechny tři vrstvy, hlavolam díky západce celý složit nejde: chybí totiž provést U, příp. U').

Druhou situaci převedeme na první tím, že natočíme horní vrstvou tak, aby šla pohybovat tahem U i U'. Pak mírně modifikujeme předešlý algoritmus - provedeme L U' R' U L' U' R U y L U' R' U L' U' R U, což má pouze z hlediska rohů v horní vrstvě za následek tah U2.

Constrained cube 180° - orientace zbylých rohů

K orientaci horních rohů opět nebude zapotřebí nic nového, co bychom neznali ze skládání Rubikovy kostky 3x3x3 intuitivní metodou. Použijeme komutátory. Protože se dá ale současná dolní vrstva otáčet jen tahem D, příp. D', budeme si muset vymyslet nějaký nový komutátor.

Orientovat budeme roh na pozici ULF. Pokud jej chcete na svém místě pootočit ve směru hodinových ručiček, proveďte L D L' D' L D L'. Jestli jej chcete na svém místě pootočit v protisměru hodinových ručiček (tzn. symetricky), proveďte L D' L' D L D' L'.

Níže budou uvedena řešení pro tři možnosti orientace rohů, zbylé se řeší symetricky.

constrained cube

Stav úplně vlevo je možný řešit tahy (L D L' D' L D L') U (L D' L' D L D' L') U'. Stav zobrazený uprostřed se dá vyřešit nejprve nastavovacími tahy y' U (to aby šlo nyní pohybovat horní vrstvou nejdříve U2' a potom i U2), následovanými tahy (L D' L' D L D' L') U2' (L D L' D' L D L') U2 a poté inverzními nastavovacími tahy U' y. Stav vyobrazený vpravo řešíme analogicky, jen si možná zaslouží hlubší analýzu.

Mohli jsme si všimnout, že když orientujeme roh na pozici ULF v jednom směru hodinových ručiček, druhý roh orientujeme ve směru inverzním (opačném, symetrickém). Díky západce nemůžeme provádět tahy U v horní vrstvě do aleluja, pojďme tedy využít stejného konceptu orientování rohů (viz dva předešlé případy), i když se druhý orientovaný roh dostane na pozici ULF v té samé orientaci, v jaké tam byl první orientovaný roh. Postupujeme tedy následovně: první roh orientujeme postupem známým z dřívějška - L D L' D' L D L', pak následuje U, kterým na pozici ULF přesouváme další roh. Ten ale nemůžeme orientovat stejným způsobem. Už jenom proto, že bychom na pozici ULF nemohli dostat současný roh na pozici URF (kvůli západce). Provedeme tudíž inverzní tahy k prvnímu orientovanému rohy, tj. L D' L' D L D' L' - tím dojde k opětovnému složení prvních 2 vrstev hlavolamu. Tahem U' vrátíme rohy horní vrstvy do původní podoby (co se týče permutace). Co se týče orientace, situace se nyní převedla na obrázek vlevo, resp. jeho symetrický stav - to už řešit umíme. Čili kostku znázorněnou na obrázku vpravo řešíme dvoufázově - nejprve správným orientováním jen jednoho ze dvou orientovaných rohů a v druhé fázi už správným orientováním obou zbývajících rohů. Celé to pak je v souladu s odstavcem o teorii grup.

Constrained cube 180° - permutace zbylých hran

Zbylé hrany můžeme poskládat např. systémem zmíněným u permutování zbylých hran pro hlavolam Constrained cube ultimate. Tamnější postup bude jen nutné adaptovat na Constrained cube 180°.

Využijeme dva algoritmy známé z rychlostního skládání - Sune ve tvaru R U R' U R U2' R' a symetrický Antisune, který se dá zapsat jako L' U' L U' L U2 L. Protože je v obou algoritmech prováděn dvojnásobný tah U (tj. U2, resp. U2'), bude nutné si před začátkem algoritmu nastavit horní vrstvou tak, aby šel dvojnásobný tah provést. V praxi to znamená, že před provedením Sune musí být horní vrstva natočena tak, že se nedá provést tah U'. Analogicky před aplikováním Antisune musíte natočit horní stěnou tak, že nejde provést tah U.

Jestliže se v horní vrstvě nevyskytuje složená hrana, proveďte Sune a poté Antisune, tzn. (U') R U R' U R U2' R' (U2 y') L' U' L U' L U2 L (U'). Tím se v horní vrstvě složí právě jedna hrana. Natočte hlavolamem jako celkem tak, aby složená hrana byla na pozici UB. Stejně tak jako u Constrained cube ultimate platí, že pokud současnou hranu UR chcete přesunout na pozici UF, proveďte Sune a posléze Antisune (složená hrana musí být před počátkem algoritmů na pozici UB). Jestliže chcete hranu UR přesunout na UL, aplikujte nejprve Antisune a poté Sune (složená hrana musí být před počátkem algoritmů na pozici UB).Constrained Cube 270°

constrained cube constrained cube

Každá ze šesti stěn může být díky vnitřnímu mechanismu otáčena o maximálně 270° v jednom směru. Hlavolam lze poskládat buď pomocí návodu popsaného níže, příp. v souladu s článkem o tom, jak řešit podobné hlavolamy, je možné použít metodu na Constrained cube 90°.

Constrained cube 270° - využití návodu pro Rubikovu kostku 3x3x3

Hlavolam může být řešen jakýmkoliv postupem na složení Rubikovy kostky 3x3x3, tedy např. intuitivní metodou. Stačí si totiž uvědomit, že pokud nelze provést požadovaný tah, stačí udělat třikrát za sebou tah inverzní (v případě dvojitého tahu - např. R2 - stačí provést pouze inverzní tah, tedy R2'), což má stejný výsledný efekt.

Constrained cube 270° tak potrápí především ty, kteří jsou pevně vázáni na svůj systém řešení a při skládání používají algoritmy - typicky se jedná o uživatele nějaké rychlostní metody. Mají totiž sekvence tahů naučené a uložené v "prstové paměti". Když by ale měli uprostřed algoritmu provést L3' místo L, byl by to pro ně problém, který by mohl vyústit až v pokazení algoritmu a rozmíchání si kostky.Constrained Cube Ultimate

constrained cube constrained cube

Dvě protilehlé stěny mohou být díky vnitřnímu mechanismu otáčeny o maximálně 180° v jednom směru, další dvě stěny o maximálně 90° v jednom směru a pro zbylé dvě stěny platí, že jedna z nich je fixní (nejde otáčet vůbec) a druhá z nich lze otáčet libovolně (o násobky 90°).

Constrained cube ultimate - složení první vrstvy

Najdeme si stěnu, která je fixní (měla by být bílá, ale na barevném schématu hlavolamu nezáleží). Nejprve do téže vrstvy, v níž se fixní stěna nachází, vložíme dvě hrany takové (názvosloví viz úvod této stránky), které se ve složeném stavu nacházejí na stěnách, kterými lze točit až o 180°. Čili jestli je možné otáčet až o 180° modrou a zelenou stěnou, pak složte bílo-modrou a bílo-zelenou hranu. Udělejte to však takovým způsobem, aby po složení těchto hran bylo možné stěnami otáčet při čelním pohledu o 90° v obou směrech (tzn. tahy F a F'). Důvod je ten, že si zachováte větší stupeň volnosti, tj. větší manévrovací pole působnosti, než kdyby šlo otáčet stěnami jen v jednom směru.

Složení dvou hran v dané konfiguraci je intuitivní, takže nebude podrobněji pospán postup. Zároveň se při řešení problému seznámíte s vlastnostmi hlavolamu.

Další fází je složit zbylé dvě hrany, které patří do fixní stěny (vrstvy, chcete-li). To je rovněž intuitivní, opět se s tím musíte poprat sami. Výsledkem by mělo být složení 4 hran, přičemž pro zelenou a modrou stěnu (příp. dle vašeho barevného schématu) by měla při čelním pohledu existovat možnost otáčení tahy F a F'.

Následuje skládání rohů patřící do první vrstvy. Roh nejprve umístíme do horní vrstvy (tak, aby se nerozmíchaly již složené hrany) a poté ho se správnou orientací umístíme na pozici, kam patří.

constrained cube

Na obrázku výše je ukázána modelová situace. Roh může být optimálně složen tahy y L' U' L. Ne vždy je to však proveditelné, ne vždy můžeme provést první tah. Pokud tedy nelze popsaný postup využít, udělejte U R U' R' (nebo y F' L F L'). Symetrické pozice se řeší symetricky, viz další obrázek.

constrained cube

Roh může být optimálně složen tahy R U R'. Ne vždy je to však proveditelné, ne vždy můžeme provést první tah. Pokud tedy nelze popsaný postup využít, udělejte U' y L' U L (nebo F R' F' R).

Constrained cube ultimate - složení druhé vrstvy

Z horní vrstvy skládáme hrany, které patří do druhé vrstvy.

constrained cube

Pro horní obrázek vlevo ideálně použijeme intuitivní tahy R U' R' U' y L' U L. Pro symetrický případ vpravo použijeme symetrické tahy y L' U L U y' R U' R'. První polovina algoritmu páruje roh s hranou, druhá polovina spárovaný blok vkládá na správnou pozici. Někdy se však přihodí, že postup nemůžeme aplikovat, protože nejde pootočit danou stěnou - buď nejde roh s hranou vůbec spárovat nebo nejde spárovaný roh s hranou vložit na své pozice.

Ve druhém případě - kdy je spárovaná hrana s rohem (viz další dvojice obrázků) - použijte komutátor F R' F' R pro levou část, resp. symetrické tahy y F' L F L' pro pravou část.

constrained cube

V prvním případě - kdy nedojde vůbec ke spárování rohu s hranou (viz další dvojice obrázků) - použijte tahy y (U L' U' L)·2 pro levou část obrázku, resp. symetrické tahy (U' R U R')·2 pro pravou část obrázku. Tím měníte orientaci rohu ve spodní vrstvě. Sprárování proběhne tahy U' L' U pro levou část, resp. symetrickými tahy U R U' pro pravou část. Poté zbývá spárovaný blok umístit na svoji pozici: tahy (L U' L' U) L pro levou část, resp. symetrickými tahy (R' U R U') R' pro pravou část.

constrained cube

Constrained cube ultimate - orientace zbylých hran

Dvě vrstvy jsou nyní složeny, zbývá poslední. Nejprve si orientujeme zbylé 4 hrany.

Na čelní pozici si umístíme stěnu, která lze otáčet jen o 90° v jednom směru (vpravo i vlevo jsou stěny, které je možné otáčet o 90° v obou směrech a dole je fixní stěna). Po zbytek řešení hlavolamu zachováme stejnou konfiguraci.

Pokud jde na čelní stěně provést tah F', pak orientaci dvou sousedních hran (viz obrázek níže) intuitivně provedeme následovně: (R U R' F') U2' (F R U' R'). Symetrický případ (když čelní stěna dovoluje otáčet pouze tahem F) řešíme symetricky: U (L' U' L F) U2' (F' L' U L).

constrained cube

Systém tahů je takový, že pokud si nerozbouráme spárovaný blok rohu s hranou patřící do prvních dvou vrstev, třetí vrstvou si můžete libovolně natáčet, čehož se využije právě při orientování potřebných hran.

Na základě získaných znalostí je možné maximálně dvojím aplikovaním uvedených vzorců správně orientovat hrany patřící do horní vrstvy, ať už jsou na hlavolamu rozmístěny jakkoli.

Constrained cube ultimate - permutace zbylých rohů

Tahem/tahy U si správně permutujeme roh, který patří v na pozici ULB (nemusí být nutně správně orientovaný). Pokud se roh patřící na pozici ULF nachází na pozici:

 • URB, provedeme tah U
 • URF, provedeme tah U'
 • ULF, neprovádíme žádný tah

Pro první dva případy následně aplikujeme algoritmus L U' R' U L' U' R (stěna vpravo se otáčí stejně jako stěna vlevo a horní vrstva se pohybuje tam a zpět). Po tomto algoritmu (a aplikaci tahu/tahů U) jsou správně permutovány dva rohy na pozicích ULB a ULF. Pakliže je zapotřebí permutovat i rohy na pozicích URB a URF, provedeme algoritmus napsaný výše (který tudíž mj. permutuje dva rohy na pozicích URB a URF).

Constrained cube ultimate - orientace zbylých rohů

Permutované rohy v horní vrstvě správně orientujeme. K tomuto účelu použijeme dva velmi frekventované algoritmy (popravdě řečeno jen jeden, ten druhý je totiž symetrický) používané v rychlostním skládání. Algoritmy mají dokonce svá jména. Jedná se o Sune (viz levá část dalšího obrázku) a Antisune (viz pravá část dalšího obrázku).

constrained cube

Sune lze algoritmycky zapsat takto: R U R' U R U2' R', Antisune takto: (y') L' U' L U' L U2 L.

Na základě znalostí, jak Sune i Antisune orientuje rohy, není zapotřebí více než dvojího aplikování těchto algoritmů pro správnou orientaci všech rohů v horní vrstvě, ať už jsou tyto rohy zpočátku orientovány jakkoli.

Constrained cube ultimate - permutace zbylých hran

Mohou nastat dva případy: buď je anebo není v horní vrstvě alespoň jedna složená hrana (v závislosti na složených rozích). Pokud se v horní vrstvě nevyskytuje složená hrana, proveďte Sune a posléze Antisune (mezi nimi budete muset udělat nastavovací tah, aby po dokončení Antisune byly opět rohy složené). Tím se situace převede na případ právě jedné složené hrany v horní vrstvě.

V případě právě jedné složené hrany v horní vrstvě mohou nastat dva případy - buď je potřeba zbylé tři hrany cyklit jedním nebo druhým směrem. Složenou hranu si tahem/tahy U umístíme na pozici UB. Tím se sice špatně permutují rohy, ale tahem/tahy U' po dokončení cyklení hran rohy opětovně složíme.

constrained cube

Pro levou část obrázků aplikujeme Sune a posléze Antisune (mezi nimi budete muset udělat nastavovací tah, aby po dokončení Antisune byly opět rohy složené). Pro pravou část aplikujeme zmíněný postup dvakrát za sebou, nebo situaci řešíme symetricky: aplikujeme Antisune a posléze Sune (mezi nimi budete muset udělat nastavovací tah, aby po dokončení Sune byly opět rohy složené). Tím složíme nejenom hrany, ale i celý hlavolam.