Skewb Diamond

skewb diamond skewb diamond

Skewb diamond je hlavolam ve tvaru pravidelného osmistěnu. Skládá se ze šesti čtyřbarevných rohů a osmi jednobarevných středů. Cílem je dosáhnout toho, aby se na každé stěně vyskytovala jen jedna barva.

Na této stránce najdete:

  • Skewb diamond - značení
  • Skewb diamond - složení 4 středů + 1 rohu
  • Skewb diamond - permutování rohů
  • Skewb diamond - orientování zbylých rohů

Skewb diamond - značení

skewb diamond

Pozn. ke značení: tahy y a y' mají význam pouze pootočení hlavolamu jako celku o 90° (více viz např. značení pro Rubikovu kostku).

Podíváme-li se na Skewb diamond z hlediska vnitřního mechanismu a jeho dílků, dojdeme k závěru, že se jedná o modifikaci hlavolamu Skewb (jak ostatně už samotný název napovídá). Oba jsou tvořeny jen rohy a středy, avšak roh u jednoho hlavolamu odpovídá středu u druhého a naopak. Zatímco na středu pro Skewb diamond se nachází jen jedna barva (tudíž nerozeznáme orientaci dílku), na rohu u hlavolamu Skewb najdeme barvy tři (v tomto případě rozeznáme orientaci dílku). Obráceně na rohu pro Skewb diamond se vyskytjí 4 barvy (u dílku tudíž záleží na orientaci), kdežto střed pro hlavolam Skewb obsahuje jen jednu barvu (čili nelze rozlišit orientaci dílku).

Návody pro oba hlavolamy se budou díky jejich vlastnostem - orientacím dílků - lehce odlišovat, nicméně v souladu s kapitolou "Známý postup nad zlato" ve článku o tom, jak skládat kombinatorické hlavolamy, bude maximálně využíváno postupu pro Skewb.

Skewb diamond - složení 4 středů + 1 rohu

Zvolíme si libovolný roh a k němu po jednom přesuneme příslušné středy. To většinou zabere ne více než 4 tahy. Jako bonus se nám automaticky složí zbylé 4 středy (aneb když poskládáte 4 rohy u hlavolamu Skewb, budou správně permutovány i ostatní rohy). Na konci kroku by měl hlavolam při pohledu shora vypadat nějak takhle:

skewb diamond

Skewb diamond - permutování rohů

Pozice jednotlivých rohů se dají jednoznačně určit. Pokud jeden bude horní a druhý dolní (viz orientace hlavolamu znázorněná na obrázcích ve značení výše), potom o dalším můžeme hovořit jako o pravo-předním a analogicky o zbylých třech jako o pravo-zadním, levo-předním a konečně levo-zadním.

Natočíme si hlavolam tak, aby horní roh byl složený. V další fázi se pokusíme o permutování rohu patřícího na pravo-přední pozici. Na této pozici nemusí být po dokončení kroku nutně správně orientovaný. V návaznosti na barvách středů, které obklopují pozici rohu na pravo-přední pozici, si najdeme roh, který na danou pozici patří. Pokud se tento roh vyskytuje na pozici:

  • pravo-zadní, provedeme buď R' F' R F nebo v souladu s návodem pro Skewb tahy x L F' L' F x' a tím se situace převede na případ níže
  • jiné, přesuneme si ho na tahem/tahy L pozici levo-zadní a aplikujeme tahy L F' L' F. Poté nezapomeneme tahem/tahy L opětovně poskládat všechny středy

Komutátorem, příp. konjugací dospějeme do stavu, kdy je složený horní roh a roh na pozici pravo-přední je správně umístěný/permutovaný. Dále si hlavolam natočte tak, aby se tyto dva rohy nacházely na pozicích horní a pravo-zadní (tah y'). Pokud je nyní nutné umístit/permutovat roh na pozici pravo-přední, využijte postup popsaný výše (jedná se o druhou odrážku). Tím docílíte permutování rohů na pozicích horní (ten je i správně orientován), pravo-přední a pravo-zadní (ty mohou, ale nutně nemusí být správně orientovány).

Pakliže je to nutné, natočte si hlavolam jako celek tak, aby se tři nesprávně umístěné rohy vyskytovaly na pozicích horní, levo-přední a levo-zadní (viz obrázek níže, špatně umístěné rohy jsou pod čísly 1, 2 a 3). Pokud si přejete cyklit rohy v pořadí 1-2-3-1, proveďte (L U' L' U)·2. Pakliže chcete rohy cyklit symetricky, tzn. v pořadí 1-3-2-1, aplikujte buď zmíněný postup dvakrát po sobě nebo udělejte tahy symetrické: (U' L U L')·2.

skewb diamond

Všech 8 rohů je nyní umístěno na pozicích, kam patří (tzn. že je obklopují středy stejné barvy).

Skewb diamond - orientování zbylých rohů

Do jisté míry je tento poslední krok podobný s posledním krokem pro hlavolam Skewb. Tak jako u něj totiž mohou nastat tři případy. První, kdy je hlavolam složený. Potom druhý, kdy je zapotřebí orientovat 2 rohy. A následně třetí, kde je nutné orientovat 4 rohy.

Pokud chcete orientovat dva rohy, natočte si hlavolam tak, aby ty se vyskytovaly na pozicích pravo-přední a pravo-zadní (v případech, kdy není hlavolam možné takto natočit – protože dva neorientované rohy jsou protilehlé, nikoliv sousední – musíte nejprve udělat jeden tah tak, aby podmínka o natočení hlavolamu byla splnitelná). Poté proveďte (L F' L' F)·2. Jestliže jste před provedením algoritmu dělali jeden (nastavovací) tah, nezapomeňte nyní udělat tah inverzní – aby se poskládalo vše nyní rozmíchané. Měla by vzniknout situace, v níž je zapotřebí orientovat 4 rohy (stejně tak jako v návodu pro hlavolam Skewb).

Pakliže chcete orientovat čtyři rohy, natočte si hlavolamem tak, aby ty se vyskytovaly na pozicích dolní, levo-přední, levo-zadní a pravo-přední (tzn. dva orientované/složené rohy budou na pozicích horní a pravo-zadní). V případech, kdy není hlavolam možné takto natočit – protože dva orientované rohy jsou protilehlé, nikoliv sousední – musíte nejprve udělat jeden tah tak, aby podmínka o natočení hlavolamu byla splnitelná. Poté proveďte (L F' L' F)·2. Jestliže jste před provedením algoritmu dělali jeden (nastavovací) tah, nezapomeňte nyní udělat tah inverzní – aby se poskládalo vše nyní rozmíchané.Graficky stránku obohatil Paul Smet.
Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Skewb diamond, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.