Curvy Copter Cube

curvy copter cube curvy copter cube

Curvy Copter cube, podobně jako Helicopter cube, má poněkud atypické vlastnosti otáčení částmi hlavolamu, připomínající rotující vrtuli. Zajímavostí je, že v průběhu skládání může měnit hlavolam svůj tvar. Důsledkem je problém parity, jaký můžeme pozorovat např. u Square-1. Protože jak dospět ke změně tvaru hlavolamu není na první pohled zcela patrné, nebude v návodu tento problém uvažován (tudíž návod nenabízí řešení hlavolamu z jakkoli rozmíchané pozice - pouze ze všech pozic, které mohou být dosaženy bez toho, aby se měnil tvar hlavolamu).

Na této stránce najdete:

  • Curvy Copter cube - značení
  • Curvy Copter cube - složení středů a hran jedné stěny
  • Curvy Copter cube - složení "1/2" hlavolamu
  • Curvy Copter cube - složení zbylých rohů a hran
  • Curvy Copter cube - složení zbylých středů

Curvy Copter cube - značení

curvy copter cube

Curvy Copter cube - složení středů a hran jedné stěny

curvy copter cube

Každý střed je tvořen čtyřmi zaoblenými troúhelníčkovitými částmi. Po chvíli zkoušení by neměl být problém seskupit tři z nich, čtvrtý trojúhelníček přidáme k ostatním podobným způsobem, jako u hlavolamů Skewb či Dino cube. A sice následujícím způsobem: část středu dočasně přesuneme, vložíme zbývající trojúhelníček a poté přesuneme část středu zpět.

Ovšem pozor! Na rozdíl od Helicopter cube musíme brát v úvahu i hrany. Ty se nemohou po hlavolamu přesouvat, mohou měnit pouze svoji orientaci. Protože jsou nepohyblivé, určují tak zároveň barvu stěny kostky. Bílý střed tak musí být složen na té stěně, ve které je možné najít 4 bílé hrany. Doporučuji nejdříve složit jeden střed na příslušné vrstvě, poté složit (= orientovat) hrany, viz obrázky dole. Tmavě šedě jsou označeny části hlavolamu, kterými se otáčí o 180 stupňů.

curvy copter cube

Jedná se o využití principu konjugace, kdy prvními dvěma tahy připravujeme hranu na otočení, třetím tahem hranu otáčíme, zbývajícími tahy vracíme střed do složeného stavu. Několikanásobnou aplikací uvedeného postupu dospějeme ke složení všech hran v první stěně bez toho, abychom si rozmíchali již dříve složený střed.

Curvy Copter cube - složení "1/2" hlavolamu

curvy copter cube

Krok se dá rozdělit do dvou hlavních bodů. Za prvé spárujeme roh s hranou, za druhé spáruje tento celek se dvěma příslušnými trojúhelníčky. Protože mi výtvarná výchova kazila vysvědčení již na základní škole, navíc jsou oba body téměř shodné s druhým krokem skládání Helicopter cube, nebudu postup skládání detailněji rozebírat. Snad jen upozorním na rozdíly. Jsou dva. U Helicopter cube nezáleží u prvně skládaného rohu na jeho umístění (permutaci), u Curvy Copter cube v důsledku existencí složených hran v prvním kroku řešení ano. Druhým rozdílem je to, že u Curvy copter cube při umístění rohu musíme dát pozor na to, jestli máme dobře orientovanou hranu, se kterou se bude roh párovat. Jestliže tomu tak není, použijeme několik intuitivních otočení, viz obrázky dole.

curvy copter cube

Curvy Copter cube - složení zbylých rohů a hran

curvy copter cube

Krok má opět dva body. Tím prvním je složení zbylých rohů a opět odkážu na Helicopter cube, neboť rohy se řeší naprosto stejně u obou hlavolamů. Druhým bodem je složení (tj. orientování) zbývajících hran. To lze provést taktéž intuitivně, viz následujkící obrázek dole, který orientuje dvě sousedící hrany:

curvy copter cube

Několikanásobným aplikováním nastíněným postupem docílíme toho, že všechny hrany budou složeny.

Curvy Copter cube - složení zbylých středů

curvy copter cube

Kdo by to byl čekal, poslední krok řešení je shodný s posledním krokem řešení Helicopter cube. Ikdyž ne tak docela. Zapotřebí je totiž jen trojcyklus trojúhelníčků, tedy první dvě situace na zmíněném odkazu (popř. jen třetí uvedený algoritmus, neboť právě ten řeší oba předchozí případy).