(Rubikova kostka) 3x3x5

3x3x5 3x3x5

Vlastnostmi hlavolam odpovídá Rubikově kostce 3x3x5. Pojem "kostka" je zde mírně matoucí, neboť místo kostky (krychle) má hlavolam tvar kvádru (anglicky se tomu říká cuboid). Naneštěstí ale nic jako "Rubikův kvádr" neexistuje. Cílem hlavolamu je samozřejmě sestavit každou stěnu z právě jedné barvy.

Na této stránce najdete:

  • (Rubikova kostka) 3x3x5 - složení tvaru 3x3x5
  • (Rubikova kostka) 3x3x5 - složení prostřední vrstvy
  • (Rubikova kostka) 3x3x5 - složení dvou vnějších vrstev
  • (Rubikova kostka) 3x3x5 - složení dvou vnitřních vrstev

(Rubikova kostka) 3x3x5 - složení tvaru 3x3x5

Protože Rubikova kostka 3x3x5 je hlavolam měnící svůj tvar, na počátku skládání je třeba jej dostat do rozměru 3x3x5.

To se zprvu může zdát náročné, nicméně při detailnějším zkoumání docházíme k názoru, že k tomuto účelu můžeme použít jakoukoliv metodu na složení Rubikovy kostky 3x3x3 - tedy i tu intuitivní. Pokud si vyberete právě ji, začněte se skládáním hran u jednoho ze středů (názvosloví viz stránka o kostce 3x3x3), které od sebe dělí tři kostičky (takové středy jsou na hlavolamu 2). Ostatní čtyři středy od sebe dělí jen jedna kostička.

Protože se v této fázi skládá pouze tvar, hrany ani rohy nemusejí být správně permutované. Musejí být jen správně orientované, což ale mj. znamená, že může dojít k záměně rohů i hran z horní a dolní vrstvy (pokud jsou středy dělící od sebe 3 kostičky umístěny v horní a dolní vrstvě).

Po tvarovém složení jedné vrstvy bez jednoho rohu se tvarově skládají 3 ze 4 hran patřící do vrstvy prostřední. Tím, že jste si z hlediska hran tvarově složili první vrstvu, se mohou hrany patřící do prostřední (tj. třetí) vrstvy nacházet pouze ve třetí nebo čtvrté vrstvě (bráno odzdola). Pokud tápete, jak 3 ze 4 hran do prostřední vrstvy tvarově poskládat, hledejte inspiraci u Rubikovy kostky 3x3x3 - princip zůstává u obou hlavolamů stejný.

Dále využijte pracovní hranu (viz 3. krok pro skládání Rubikovy kostky 3x3x) k tomu, abyste tvarově složili všechny ostatní hrany na hlavolamu se vyskytující. Stejně tak jako u 4. kroku řešení kostky 3x3x3, i u kostky 3x3x5 poskládejte tvarově rohy, čímž hlavolam dostane kýžený tvar.

(Rubikova kostka) 3x3x5 - složení prostřední vrstvy

Teď složíme prostřední vrstvu, viz obrázek níže.

3x3x5

Postupujeme tak, že nejprve permutujeme jednu ze 4 hran ve třetí vrstvě se vyskytující. To jde vždy provést max. dvěma tahy (na výběr máme mezi R2, B2, L2 a F2). Následuje permutování druhé ze 4 hran tak, aby se již správně permutovaná hrana nepřesunula někam jinam a aby obě správně permutované hrany byly sousední (tudíž ne protilehlé). K tomu opět nejsou zapotřebí více než 2 tahy. Zbývá max. jedním tahem permutovat zbylé 2 hrany nacházející se v prostřední vrstvě.

Kromě případu, kdy nebude nutné orientovat žádnou ze 4 hran v prostřední vrstvě, může nastat ještě situace, kdy bude zapotřebí orientovat sudý počet hran. Principiálně toho docílíme tak, jako např. v případě orientace jen dvou rohů u Rubikovy kostky 3x3x3 - tedy nejdříve orientováním jedné kostičky, nastavovacím (vyměňovacím) tahem, orientováním druhé kostičky inverzním způsobem a poté inverzním nastavovacím tahem. Nastíněný postup je patrný kupříkladu u appletu na skládání hlavolamu Void cube - viz pasáž orientování hran zbylé vrstvy na odkazované stránce. Pokud jsou dvě neorientované hrany sousední, první tah provedený na appletu samozřejmě provádět nesmíme.

(Rubikova kostka) 3x3x5 - složení dvou vnějších vrstev

Po dokončení následujícího kroku by měl hlavolam vypadat zhruba takhle:

3x3x5

Do této podoby hlavolam dostaneme aplikováním stejného postupu skládání jako u Rubikova domina. Doporučoval bych však mírnou modifikaci: aby se nerozmíchala již složená prostřední vrstva, volil bych tento postup - prvně umístit rohy do vrstev kam patří. K umístění rohů do svých vrstev provádějte tahy U a D s následným R2, sloužícím jako výměna 2 a 2 rohů (2 pravých horních a 2 pravých dolních). Je nutné, aby počet tahů R2 bylo sudé číslo. Jen v takovém případě nedojde k rozmíchání již složené prostřední vrstvy.

Poté zbývá rohy složit - poslouží algoritmus R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D, při němž si pozice vzájemně vymění dva horní pravé rohy (jak je vidět např. na stránce o Rubikově dominu). Dolní rohy složíte otočením hlavolamu vertikálně o 180 stupňů a aplikací zmíněného algoritmu.

Hrany dvou vnějších vrstev se dají poskládat naprosto totožným způsobem, jako u Rubikova domina.

(Rubikova kostka) 3x3x5 - složení dvou vnitřních vrstev

Pokud nebudeme brát v úvahu již složené vrstvy, hlavolam se redukuje do podoby Rubikova domina - to už umíme řešit (viz třeba video na konci stránky o Rubikově kostce 3x3x4 - s tím rozdílem, že v případě kostky 3x3x5 nemůže dojít k rozmíchání ani prostřední vrstvy).Graficky stránku obohatili Michael Gottlieb a Boris Mouradov.