Void Cube

void cube void cube

Void cube se od klasické Rubikovy kostky 3x3x3 liší tím, že neobsahuje osový kříž. Z klasické kostky vytvoříme Void cube tak, že buď odstraníme nálepky z jednotlivých středů nebo můžeme zrovna odstranit celé kryty středů - tímto způsobem bude kdykoli možné přeměnit hlavolam zpět na Rubikovu kostku bez nutnosti lepit nové nálepky.

Na této stránce najdete:

  • Void cube - složení rohů
  • Void cube - složení 3/4 hran v jedné vrstvě
  • Void cube - složení hran v opozitní vrstvě
  • Void cube - složení dvou vrstev
  • Void cube - permutování hran zbylé vrstvy
  • Void cube - orientování hran zbylé vrstvy
  • Void cube - vyřešení problému parity

Void cube - složení rohů

Cíl je znázorněn na horním appletu. Pokud umíte složit Rubikovu kostku 3x3x3, nebude problém složit všechny rohy (viz značení tahů). Pokud ji složit neumíte, složte nejprve tři rohy patřící do jedné vrstvy a poté hledejte inspiraci ve čtvrtém kroku návodu na Rubikovu kostku. Zkusit také můžete intuitivní návod na Rubikovu kostku 2x2x2, protože kostka 2x2x2 není v podstatě nic jiného než rohy kostky 3x3x3. Na řešení celého hlavolamu bude použita metoda corners-first.

Void cube - složení 3/4 hran v jedné vrstvě

Složíme tři ze čtyř hran jedné vrstvy. Na appletu níže se tahy 1 - 5 skládá bílo-zelená hrana, tahy 6 - 8 bílo-fialová hrana a konečně tahy 10 - 14 bílo-modrá hrana.

Void cube - složení hran v opozitní vrstvě

Za pomoci nesložené hrany v jedné vrstvě složíme všechny hrany patřící do vrstvy opozitní.

Tahy 1 - 4 se jedná o žluto-zelenou hranu, tahy 5 - 10 skládají žluto-fialovou hranu, 11 - 15 žluto-modrou hranu a tahy 16 - 19 žluto-oranžovou hranu.

Void cube - složení dvou vrstev

Abychom docílili stavu znázorněného na appletu výše, tedy složení dvou vrstev, zbývá složit jednu hranu. Mohou nastat čtyři možnosti: buď je hrana již na své pozici se správnou orientací - viz horní applet, nebo je hrana na jedné ze tří pozic znázorněných na appletech níže.

Na levém appletu je skládaná hraná umístěna na své pozici, je ale špatně orientovaná. Z tohoto Odstavce plyne, že nemůžeme jednotlivou hranu orientovat. Co však můžeme udělat je to, že orientujeme hrany dvě. A sice tu, na které nám záleží a další, na které nám nezáleží. S využitím komutátoru applet skládá nejdříve hranu na pozici UR (bílo-oranžovou): tahy 1 - 5, poté hranu na pozici UF (nahoře vpředu): tahy 7 - 11.

Na prostředním a pravém appletu jsou znázorněny situace, kdy se skládaná hrana nachází v prostřední vrstvě. Není potřeba se učit oba intuitivní algoritmy, stačí jen jeden. Druhý je totiž snadno převeditelný na první tak, jak je uvedeno na levém appletu - orientací dvou hran. V případě appletů by tou první orientovanou hranou byla hrana bílo-oranžová, druhou orientovanou hranou jakákoli další hrana v prostřední vrstvě, příp. hrana na pozici UF.

Na prostředním a pravém appletu je princip vložení hrany následující: první dva tahy jsou pro oba applety stejné. Těmi je žluto-oranžová hrana umístěna na pozici, kam patří hrana skládaná. Poté už jen zbývá nastavit skládanou bílo-oranžovou hranu tak, aby pootočením prostřední vrstvy byly obě hrany složené.

Void cube - permutování hran zbylé vrstvy

Zbývá složit prostřední vrstvu - v té jsou pouze 4 hrany. Pro naše účely se však zaměříme jen na dvě z nich. Prvně si najdeme hranu, která patří na pozici DF (dolní přední) a umístíme ji na místo, kam patří - nemusí být nutně správně orientovaná. To provádí první tah na dolním appletu. Dále umístíme na své místo hranu, které patří na pozici DB (dolní zadní) - opět nemusí být nutně správně orientovaná.

Jsou pouze tři možnosti jejího výskytu na kostce. Buď je rovnou na pozici DB, nebo jako v případě appletu na pozici UF (po tahu č. 1), nebo na pozici UB. V prvním případě přejdeme na další krok řešení hlavolamu, ve druhém spustíme na appletu tahy 2 - 5 (U2 M U2' M'), pro třetí případ můžeme jednak aplikovat druhý případ dvakrát za sebou, jednak použít komutátor M U2 M' U2'.

Void cube - orientování hran zbylé vrstvy

Správně orientujeme hrany na pozicích DF a DB. V případě potřeby i hrany UF a UB.

Horní applet za tímto účelem využívá konjugaci. První tah je nastavovací - vkládá obě hrany do jedné vrstvy, poté (tahy 3 - 14) je proveden komutátor, který orientuje dvě hrany, dále (tahem 16) je proveden inverzní tah k tahu prvnímu.

Void cube - vyřešení problému parity

Je možné, že tento krok potřebovat vůbec nebudete. Na klasické Rubikově kostce 3x3x3 totiž podle důsledku odstavce o teorii grup nemůže nastat případ, kdy je potřeba permutovat jen dvě hrany. Na Void Cube tento případ nastat může. Proč?

Mohl bych se na tomto místě sáhodlouze rozepsat, co je onou příčinou. Naštěstí už jsem to už jednou udělal a proto stačí pouze odkázat na článek o problému parity, kde jsou všechny potřebné informace přehledně obsaženy. Zájemci nechť studují tam.

Pokud použijete (zbytečně dlouze) totožné tahy k řešení problému parity jako v návodu na Rubikovu kostku 4x4x4 (na simulátoru jde o tahy 1 - 9), v případě Void cube je to z pohledu prostřední vrstvy principiálně totéž, jako kdybyste provedli pouze tah M'. A tímto jediným tahem byste vyřešili problém parity. Z předchozích dvou správně umístěných hran v prostřední vrstvě je nyní správně umístěna jediná: na pozici UB (horní zadní). Tento případ už řešit umíme, viz pátý krok (tahy 12 - 15 na simulátoru). Teď jsou správně umístěné všechny hrany v prostřední vrstvě, ale potřebují orientovat. Tento případ také řešit již umíme, viz šestý krok (tahy 17 - 28 a 30 - 41 na simulátoru).

Pokud se chcete podívat, jak vypadá stejný problém na Rubikově kostce 3x3x3, zkuste si na ní provést tento algoritmus: U M U' B2 U M2 U' F2 U M U' B2 M F2 M2. Nyní si odmyslete barvy středů v prostřední vrstvě a voilà...Graficky stránku obohatili Conrad Rider a Michael Feather.