Gear Mastermorphix

gear mastermorphix gear mastermorphix

Ve složeném stavu má hlavolam Gear mastermorphix tvar zakulaceného vypouklého pravidelného čtyřstěnu. Díky svému mechanismu, který je mj. tvořen vícero ozubenými dílky, může hlavolam při skládání částečně měnit svůj tvar. Jedná se o variantu k hlavolamu Gear cube a cílem je složit nejenom barevné dílky, ale i dosáhnout toho, aby byl povrch hlavolamu na všech stěnách hladký (jinými slovy správně orientovat ozubené části).

Na této stránce najdete:

  • Gear mastermorphix - složení rohů a středů
  • Gear mastermorphix - permutace středíků
  • Gear mastermorphix - orientace hran
  • Gear mastermorphix - orientace U-dílků
  • Gear mastermorphix - orientace středíků

Gear mastermorphix - složení rohů a středů

Jako rohy budou nazývány trojbarevné vrcholové dílky. Na hlavolamu se jich nachází celkem 4. Středy potom (trochu nepřesně) budeme chápat jako jednobarevné dílky nejvíce podobné trojúhelníkovitému tvaru, přičemž na každé stěně se vyskytuje jeden střed (pokud má hlavolam jako celek tvar tetraedru). Proto je i středů celkem 4. Na hlavolamu Gear cube bychom mezi středy a rohy (vztaženo na Gear mastermorphix) neviděli rozdíl - všech 8 dílků by bylo nazýváno rohy.

Určíme si libovolný roh a k tomuto rohu přesuneme příslušný střed (lze provést do dvou tahů). Obdobně postupujeme i s druhým středem pro tentýž roh (opět je možné provést do dvou tahů). Konečně třetí střed přesuneme k témuž rohu (maximálně jedním tahem), čímž dojde nejenom ke složení všech středů, ale i ke složení všech rohů.

Gear mastermorphix - permutace středíků

Jako středík bude označován tvarově nejvíce kulatý dílek sousedící se středem. Na jedné stěně se nacházejí tři takové dílky, na hlavolamu je jich tudíž 12.

Uchopíme hlavolam tak, abychom mohli říci, že rohy se nacházejí vpravo, vlevo, nahoře a vzadu. Tím pádem o stěnách můžeme hovořit jako o čelní, pravé, levé a dolní.

Tah, kterým se (mimo jiné) vymění pozice pravého a zadního rohu (přičemž pravým rohem pohybujeme směrem od sebe), bude značem písmenem R. Jako R' bude značen tah, kterým se (mimo jiné) vymění pozice pravého a zadního rohu (přičemž zadním rohem pohybujeme směrem k sobě). Analogicky L je výměna levého a zadního rohu (zadním rohem pohybujeme směrem k sobě), L' pak stejná výměna (levým rohem pohybujeme směrem od sebe). Pro tah D se vyměňují pravý a levý roh, pro tah U se vyměňují horní a zadní roh. Jejich inverze, stejně tak jako tahy rotace s hlavolamem jsou v souladu se značením tahů pro Rubikovu kostku 3x3x3. Tahem Q2 bude značena výměna levého a horního rohu (kdy se levý roh pohybuje nejprve směrem k nám), provedená dvakrát za sebou.

Cílem kroku bude přesunout středíky, které se nacházejí v dolní stěně, do stěny čelní. Využijeme k tomu konjugace. Pakliže se příslušný středík nachází v dolní stěně a je nejblíž pravému rohu, přesuneme ho tahy R L2 R'. Prvním tahem si skládaný středík připravujeme k vložení, druhým tahem ho vkládáme na požadované místo a třetím tahem skládáme pravý roh, který se zpočátku rozmíchal. Pokud se skládaný středík nalézá v dolní stěně a je nejblíž levému středu, aplikujeme L' R2 L. Poslední možnost, kde se středík může v dolní stěně vyskytovat, je na místě nejblíže zadního rohu. V takovém případě proveďte nejprve natočení hlavolamu tahem y', doprovázené tahem Q2 a poté inverzním natočením y.

Pokud se v dolní stěně skládaný středík nenachází, aplikujte tah z. Opakujte postup z předešlého odstavce do té doby, než dojde k přesunu všech tří středíků patřící do čelní stěny. Automaticky dojde i ke složení ostatních středíků.

Gear mastermorphix - orientace hran

Hranou bude míněn dvoubarevný dílek. Na hlavolamu se jich nachází celkem 6 a u Gear cube bychom jim říkali středy. Z toho plyne, že mezi Gear mastermorphix a Gear cube (nehledíc na odlišný tvar obou hlavolamů) je asi takový vztah jako mezi Rubikovou kostkou 3x3x3 a Supercube. V případě Supercube totiž taktéž záleží na orientaci středů.

U hlavolamu Gear mastermorphix může dojít k jedné z následujících situací: buď je třeba orientovat 2, 4 nebo 6 hran (nebo 0). Dvě hrany na pozicích FR a DL (značení viz stránka o Rubikově kostce 3x3x3) orientujeme principiálně následovně - vyměníme mezi sebou třikrát středy a opětovně poskládáme vše rozmíchané. Konkrétně jde o tahy D R' D' (první vyměnění čelního a pravého středu) U y' D R' D' (druhé vyměnění čelního a pravého středu) y U' D R' D' (třetí vyměnění čelního a pravého středu) D2 (zpět vrací středík k hornímu rohu) L (zpět skládá levý roh) R L2 R' (zpět skládá zbylý středík). Zápis se dá zkrátit na

  • (D R' D') U y' (D R' D') y U' (D R' D) L R L2 R'

Čtyři hrany můžeme orientovat dvojím, právě zmíněným, postupem. Šest hran pak trojím aplikováním. Přesto jsou nabídnuty i tahově kratší varianty - první se týká orientování všech hran kromě FR a DL. Druhá zahrnuje orientaci všech 6 hran.

  • (D R' D' L)·2
  • (D R' D' R2')·2

Nyní zbývá už jen orientovat středíky a U-dílky, které středíky po dvojicích obklopují.

Gear mastermorphix - orientace U-dílků

Protože jsou 2 U-dílky (ve skutečnosti se jedná pouze o jeden dílek rozvětvený do dvou částí) a středík mezi nimi pevně spjaty (pokud jsou složeny všechny předešlé dílky, žádným dostupným tahem nedocílíte jejich rozdělení / rozmíchání), na Gear cube bychom takový triplet nazvali jen jedním dílkem, konkrétně hranou.

U-dílky jsou buď všechny složeny, nebo nesloženy ve dvou "prstencích" (viz analogie s hlavolamem Gear ball, kde se U-dílky, pro větší zmatenost řešitele, nazývají hranky). To poznáte podle toho, zda-li je povrch U-dílků při kontaktu s hranami hladký. Pokud ano, jedná se o složené U-dílky v rámci celého prstence. Pokud ne, všechny U-dílky v daném prstenci potřebují orientovat.

Pakliže jsou některé U-dílky nesložené, provádějte rotaci tahem z do té doby, než v "horním" prstenci - tj. prstenci nad středem v čelní stěně - budou složené U-dílky (a nesložené budou v "pravém a levém" prstenci, opět vztaženo na střed v čelní stěně). Poté aplikujte (R' L)·3, čímž dojde ke složení všech U-dílků.

Gear mastermorphix - orientace středíků

Mezi orientací středíků pro hlavolam Gear mastermorphix a orientací hran u hlavolamu Gear cube není zásadní rozdíl. Pouze vlivem odlišného tvaru musíte pro Gear mastermorphix aplikovat správné tahy. To znamená 8·R (případně 4·R'), pokud jsou špatně orientované středíky v "pravém" prstenci. Pokud jsou středíky špatně orientované v "levém" prstenci, proveďte buď tah z', nebo 8·L (případně 4·L'). Analogicky se orientují i středíky v "horním" prstenci.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Gear mastermorphix, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.