Roundy

roundy roundy

Hlavolam Roundy se skládá ze čtyř stěn. Každá stěna je složena ze 4 rohových dílků a 2 středových dílků. Stěnu je možné v její polovině překlopit a následně přesunout rohy na jinou pozici. Při přesouvání rohů, ať už s nebo bez překlopené stěny, se mění pozice rohů na třech stěnách. Cílem je složit hlavolam do takové podoby, aby každá jeho stěna byla tvořena právě jednou barvou, případně smysluplným grafickým výtvorem.

Na této stránce najdete:

  • Roundy - značení
  • Roundy - složení stěny, u které záleží na permutaci rohů
  • Roundy - složení zbytku hlavolamu

Roundy - značení

roundy

Roundy - složení stěny, u které záleží na permutaci rohů

Úvodem bude pojednáno o některých vlastnostech hlavolamu:

1. Každý střed je složen ze dvou částí. Na hlavolamu je možné najít 4 středy (8 částí), přičemž tyto nelze vzájemně permutovat (přesouvat). To znamená, že na středy můžeme pohlížet jako na fixní dílky.
2. Protože se na hlavolamu vyskytují 4 středy, vyskytují se na něm i 4 stěny. Ty jsou barevně odlišeny. Do jedné stěny jdou vložit jen rohy stejné barvy, jako je střed stěny a dále rohy patřící do protější stěny.

Z výše uvedeného plyne, že při přesunutí všech 4 rohů ke správnému středu bude automaticky složena i protilehlá stěna. Samozřejmě s výjimkou stěny, u které záleží na permutaci rohů. Tu proto složíme jako první (pokud takovou na hlavolamu najdeme). Zároveň se v této fázi řešení seznámíme s otočným mechanismem hlavolamu a jeho vlastnostmi.

Roundy - složení zbytku hlavolamu

Následovat mohou tři situace: buď je hlavolam celý složen, nebo je zapotřebí jednoduchého otočení stěny anebo je třeba permutovat dva sousedící rohy. K tomu, abychom rozpoznali danou situaci (resp. jen druhou nebo třetí), orientujeme hlavolam jako celek následujícím způsobem: stěnu, u které záleží na permutaci rohů, překlopíme tak, aby obě části středů byly naproti sobě (ne vedle sebe) a v tomto stavu je uchopíme levou rukou. Tu část hlavolamu, kterou držíme pravou rukou, umístíme do vertikální polohy. Celkově by tak měl vzniknout tvar připomínající vrtuli.

Nyní se stačí podívat na kolo vzniklé vrtule - tedy na pravou část hlavolamu. Jedna strana kola bude jednobarevná - ta nás nezajímá - a druhá bude dvoubarevná (v případě, že hlavolam není složený). Pokud se na kole vyskytují dva sousedící rohy stejné barvy, otočíme je ke stejnobarevnému středu a tím hlavolam složíme. Pokud se na kole nevyskytují dva sousedící rohy stejné barvy, je nutné permutovat dva rohy a případ převést na situaci popsanou výše. K permutaci horních pravých rohů např. u hlavolamu Rubikovo domino nebo Square-1, případně při skládání Rubikovy kostky poslepu bylo použito algoritmu, který můžeme aplikovat i na Roundy. Jedná se o R2 U' R2 U R2 U D' R2 U R2 U' R2 D, (viz značení tahů. R2 je možné aplikovat pouze tehdy, pokud má hlavolam tvar vrtule, zbylé tahy lze aplikovat pouze tehdy, má-li hlavolam tvar placky.

Pozn.: pří provedení algoritmu se ve skutečnosti permutují i dva rohy na opačné straně kola (zásluhou mechanismu, který neumožňuje separaci rohů tvořenými dvěma dílky). Z tohoto důvodu je stěna, u které záleží na permutaci rohů, v levé části hlavolamu v době provádění algoritmu. Tudíž ji algoritmus neovlivňuje.