Varikon Box 3x3x3

varikon box 3x3x3 varikon box 3x3x3

Varikon box 3x3x3 se skládá z 26 kostiček, z nichž 19 je pohyblivých, a 1 "mezery", díky níž je možné dílky přesouvat. Vnější vrstvu hlavolamu tvoří průhledný plášť, v jehož jednom rohu se nachází malý otvor. Ten zřejmě slouží jako prevence proti samovolnému rozmíchání hlavolamu, neboť vložíme-li do otvoru vhodný předmět (např. špendlík nebo jehlu), nelze jednotlivými kostičkami přesouvat. Každá z 19 pohyblivých kostiček nese dvě barvy. Cílem je dosáhnout toho, aby při pohledu na hlavolam byly viditelné stěny kostiček tvořeny jednou barvou (s výjimkou 3 kostiček, které obklopují mezeru) a neviditelné stěny druhou barvou. "Mezera" dále musí být umístěna v rohu označeném malým otvorem. Protože je středový (osový) kříž hlavolamu fixní, jsou barvy viditelných a neviditelných stěn kostiček jednoznačně určeny ze 6 středových kostiček v každé stěně hlavolamu.

Na této stránce najdete:

  • Varikon box 3x3x3 - orientace hlavolamu a složení jedné vrstvy
  • Varikon box 3x3x3 - složení druhé vrstvy
  • Varikon box 3x3x3 - složení třetí vrstvy

Varikon box 3x3x3 - orientace hlavolamu a složení jedné vrstvy

Dříve, než se pustíte do skládání, doporučuji kouknout na značení tahů. Narozdíl od Rubikovy kostky 3x3x3 se však při manipulaci s hlavolamem přesouvá vždy "blok" obsahující 1 hranu a 1 roh a tak význam tahů bude odlišný. Společným znakem obou hlavolamů ale je, že např. při tahu "U" se přesunou všechny rohy i všechny hrany v horní vrstvě. Abychom toho docílili u Varikon boxu 3x3x3, je zapotřebí:
a) umístit mezeru do horní vrstvy
b) přesunout 4 bloky hrana + roh ve směru hodinových ručiček

Tím, že přesuneme 4 bloky v horní vrstvě, se mezera vrátí na původní umístění. Čtyřmi bloky přesouváme i v případě ostatních tahů zmíněných ve značení pro Rubikovu kostku, např. F' (mezera musí být ve přední stěně, pak přesouváme 4 bloky proti směru hodinových ručiček) nebo R (mezera v pravé stěně, přesun 4 bloků ve směru hodinových ručiček).

Podobně jako u Rubikovy kostky 3x3x3 je každá kostička jednoznačně určena (střed má jednu unikátní barvu, hrana dvě, roh tři), i Varikon box 3x3x3 vykazuje tuto vlastnost. Znamená to, že každá z 19 pohyblivých kostiček patří na právě jedno místo. To, kam jednotlivá kostička na hlavolamu patří, můžeme určit z jejího barevného a jedinečného schématu. Jak již bylo řečeno, při pohledu na hlavolam musí být viditelné stěny kostiček tvořeny jednou barvou (s výjimkou 3 kostiček, které obklopují mezeru) a neviditelné stěny druhou barvou. Takové rozestavení kostiček je jen jedno.

V prvním kroku skládání si nejdříve orientujeme hlavolam následujícím způsobem: na vnějším průhledném plášti najdeme stěnu s malým otvorem a umístíme ji směrem vzhůru. Dále můžeme postupovat stejně jako u skládání hran a rohů v první vrstvě Rubikovy kostky, tzn. že do nynější dolní vrstvy vložíme nejprve 4 hrany (pozor - všech 6 stěn pro jednu hranu musí barevně souhlasit), poté 3 rohy (platí totéž co pro hrany - všech 6 stěn pro jeden roh musí barevně souhlasit).

Za zmínku stojí fakt, že zatímco u Rubikovy kostky 3x3x3 se při skládání prvních 3 rohů mohou tyto kostičky vyskytovat jen v dolní nebo v horní vrstvě, u Varikon boxu 3x3x3 se mohou rohy vyskytovat ve všech třech vrstvách. Abychom roh DLF (dolní levý přední) umístili mezi hrany DF (dolní přední) a DL (dolní levá), přesuneme jej do horní vrstvy, aniž bychom rozmíchali již složené hrany. Dále tento roh umístíme kamkoli, kromě pozic, které jsou v přední stěně (tzn. kamkoli, krom pozic URF, UF nebo ULF). Zároveň mezeru přesuneme na pozici ULF. Pak roh patřící na pozici DLF přemístíme následovně:

1) tahem F2 přesuneme hranu DF do druhé vrstvy
2) horní vrstvou otáčíme tak dlouho, dokud hrana patřící na pozici DF a roh patřící na pozici DLF nevytvoří blok, tzn. dokud nedojde k jejich spárování
3) mezeru umístíme na pozici URF
4) tahem F2' vrátíme hranu DF (nyní i s rohem DLF) na svou původní pozici

Pro lepší ilustraci je přiložen applet níže. Protože Varikon box 3x3x3 má jiné vlastnosti než Rubikova kostka 3x3x3, důležitý je zejména princip vložení rohu patřící do dolní vrstvy mezi dvě hrany - ten je totiž pro oba hlavolamy stejný.

Tímto způsobem se dají vložit všechny 4 rohy patřící do dolní vrstvy na správné pozice. Je tak dokončena první vrstva hlavolamu, potažmo 1. krok řešení.

Varikon box 3x3x3 - složení druhé vrstvy

Druhá vrstva se může skládat naprosto stejným postupem, jako rohy patřící do první (dolní) vrstvy. Hlavolam ponecháme ve stejné orientaci, tzn. první, složenou vrstvou směrem dolů (stěnou označenou malým otvorem nahoru). Jen místo konjugace F2 - otáčení horní vrstvou - F2' provedeme F - otáčení horní vrstvou - F. Tento průběh již nelze ilustrovat pomocí simulátoru Rubikovy kostky, smysl však zůstává nezměněn:

1) tahem F přesuneme roh DLF do druhé vrstvy
2) horní vrstvou otáčíme tak dlouho, dokud hrana patřící na pozici LF a roh patřící na pozici DLF nevytvoří blok, tzn. dokud nedojde k jejich spárování
3) mezeru umístíme na pozici URF
4) tahem F' vrátíme roh DLF (nyní i s hranou LF) na svou původní pozici

Jako ověření správnosti skládání může sloužit barevné rozložení kostiček ve třetí vrstvě. Pakliže jsou všechny dílky v prvních dvou vrstvách složeny, třetí vrstva by při pohledu shora měla mít jen jednu barvu.

Varikon box 3x3x3 - složení třetí vrstvy

Pro složení třetí vrstvy použijeme fígl, který je k nalezení i na stránkách, jejichž autorem je Jaap Scherphuis. Jedná se o to, že podobně jako u Rubikovy kostky 3x3x3, i u Varikon boxu 3x3x3 je principiálně nemožné mezi sebou vyměnit jen dvě kostičky (dva dílky) - viz tento Odstavec. U obou hlavolamů je však možné vyměnit mezi sebou dvě dvojice kostiček. V případě Rubikovy kostky více viz skládání poslepu, pro Varikon box 3x3x3 je to komutátor R' F R F'.

Tento komutátor je proveditelný jen tehdy, pokud se mezera vyskytuje na pozici URF. Důsledek komutátoru je ten, že permutuje dvě kostičky na pozicích UF a UR - což jsou de facto sousední dílky. Vedlejší efekt, prohození kostiček na pozicích RF a DRF, nemusíme brát v potaz, protože další aplikací komutátoru dojde k opětovnému přehození. Otáčením horní vrstvy mezi provedením komutátoru je možné složit všechny dílky na správné pozice. Protože se však mezera ve složeném stavu hlavolamu musí vyskytovat pod malým otvorem v plášti, je výhodné začít skládat třetí vrstvu, pokud:

1) hlavolam orientujeme tak, že malý otvor se nachází na pozici URF
2) horní vrstvou otáčíme tak dlouho, dokud nedojde ke složení rohu na pozici ULF

Po těchto dvou bodech, jak již bylo řečeno, umístíme mezeru na pozici URF a aplikováním komutátoru, v kombinaci s otáčením horní vrstvy, hlavolam složíme do požadovaného stavu.

TIP: ke složenému rohu ULF skládejte postupně kostičky po směru hodinových ručiček, tzn. na pozice UL, ULB atd. Vyhnete se tak rozestavením, kdy je nutné kvůli jedné kostičce přemístit mnoho dalších.

TIP 2: Není nutné striktně dodržovat to, aby malý otvor byl vždy na pozici URF před začátkem aplikování komutátoru. Někdy je výhodnější otočit hlavolamem jako celkem (tah y), provést komutátor a otočit zpět.Graficky stránku obohatil Michael Feather.