Turnstile

turnstile turnstile

Hlavolam Turnstile je tvořen dvěma otočnými kruhy. V každém z nich se vyskytuje 6 rohů a 6 hran, přičemž 2 rohy a 1 hrana je společná pro oba kruhy. Kruhy je možno otáčet (celočíselným) násobkem 60 stupňů. Na hlavolamu je barevně rozlišen 1 pár rohů stejné barvy, k nimž přísluší 1 hrana tytéž barvy. 6 hran je barevně nerozeznatelných. Cílem je seskupit hrany mezi rohy tak, aby jejich pořadí korespondovalo s barevnými značkami, které se nacházejí na vnějším plášti hlavolamu.

Na této stránce najdete:

  • Turnstile - značení
  • Turnstile - složení rohů
  • Turnstile - složení hran

Turnstile - značení

turnstile

Turnstile - složení rohů

Nejdříve intuitivně složíme prvních 6 rohů, např. v pořadí znázorněném na obrázcích níže.

turnstile

Pro zbylé 4 rohy použijeme komutátor L' R L R', který prohazuje rohy dle dalšího obrázku.

turnstile

Jak je patrno, pro složení posledních 4 rohů nelze jen slepě opakovat zmíněný komutátor, ale nastavovacími tahy (např. L či R) seskupit rohy do takové podoby, aby po aplikaci komutátoru a inverzních nastavovacích tahů byly všechny rohy složené. Tímto sáhodlouhým souvětím se špatně pochopitelným obsahem mělo být taktně naznačeno, aby čtenář kromě komutátoru využil i princip konjugace.

Poslední obrázky vztahující se k rohům (viz níže) ilustrují jeden ze způsobů pořadí, jakým je možné poslední 4 rohy skládat. Je však třeba zdůraznit, že se nejedná o obecný způsob, tudíž se na hlavolamu může vyskytnout stav, kdy zobrazený způsob pořadí není proveditelný. Uvedený postup proto slouží spíše pro inspiraci. Na druhou stranu, všechny možné kombinace posledních 4 rohů jsou řešitelné za použití zmíněného komutátoru a konjugace, takže by po jisté době neměl být problém mít všech 10 rohů na svých místech.

turnstile

Turnstile - složení hran

Následuje skládání hran. Pro tento krok využijeme stejného komutátoru jako v případě rohů, tedy L' R L R'. Rozdíl však bude v tom, že komutátor opakujeme 2x za sebou - tudíž rohy, přemístěné po první aplikaci komutátoru, se přesunou na své původní pozice po druhé aplikaci. Důsledek je patrný z obrázku dole, jde o trojcyklus tří hran. Tímto způsobem, samozřejmě za pomoci principu konjugace, je možné složit všechny hrany a tím i celý hlavolam.

turnstile

Tip: uvedený trojcyklus je pravotočivý. Pokud chceme dosáhnout efektu inverzního, levotočivého, trojcyklu, můžeme buď pravotočivý aplikovat 2x za sebou nebo provést inverzní komutátor, tzn. (R L' R' L)·2. Potom dojde k cyklení stejných 3 hran, jen jejich směr bude inverzní.